Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Od kilku lat jednym z moich głównych obszarów zainteresowań, jak również praktyki, jest szeroko pojęte prawo rodzinne i to właśnie tej tematyce poświęcony zostanie niniejszy blog.
W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć Państwu zagadnienia związane z rozwodem, alimentami, władzą rodzicielską, opieką, czy też uregulowaniem kontaktu. Dzisiaj natomiast odpowiem Państwu na jedno z najczęściej zadawanych pytań przez moich Klientów, a mianowicie „Jak wygląda rozwód?”.

Pytanie to mogłoby się wydawać banalne, jednakże nie można na nie jednoznacznie odpowiedzieć, co spowodowane jest wieloma czynnikami, jak np. tym, czy rozwód będzie z orzeczeniem o winie, czy też nie.

Pozew o rozwód

Niezależnie od tego czy będziemy żądać rozwodu z orzeczeniem o winie, czy też nie, pierwszym krokiem w jego „uzyskaniu” jest złożenie pozwu o rozwód, który musi spełniać określone wymogi formalne, tj.:

  • wskazanie właściwego sądu,
  • oznaczenie stron (stronami są Powód i Pozwany) poprzez wskazanie ich imienia i nazwiska oraz adresów zamieszkania. Należy wskazać także numer PESEL Powoda, czyli osoby, która wnosi pozew o rozwód. Pozwany jest przeciwnikiem procesowym Powoda, czyli po prostu mężem/żoną osoby, która wnosi pozew o rozwód.
  • dokładne określenie żądania (czy żądamy orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, czy też z winy drugiego małżonka, czy żądamy alimentów, jeżeli tak to w jakiej wysokości, czy żądamy uregulowania kontaktów z małoletnim, jeżeli tak to w jaki sposób, , czy żądamy rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej itp.),
  • przytoczenie okoliczności faktycznych na poparcie swoich żądań,
  • oraz wskazanie wszelkich dowodów, w tym dowodów z zeznań świadków;
  • podpisanie pozwu;
  • wymienienie załączników.

Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach. Trzeci egzemplarz pozwu (z przybitą pieczątką sądową), zawsze zostawiamy dla siebie na potwierdzenie, że został złożony pozew o rozwód.

Od pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 600 złotych. Jeżeli nie stać nas na dokonanie opłaty od pozwu w tej wysokości, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas należy przedłożyć do sądu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (dostępne do pobrania ze strony internetowej lub w okienku informacji w sądzie). W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie połowa uiszczonej opłaty zostaje z urzędu Powodowi zwrócona, natomiast w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka Pozwanego, sąd zobowiązuje Pozwanego do zwrotu kosztów postępowania, które poniósł Powód.

Po złożeniu pozwu o rozwód, Sąd bada czy odpowiada on wszystkim wymogom formalnym, jeżeli tak to przesyła jego odpis Pozwanemu zobowiązując go do złożenia odpowiedzi na pozew.

W przypadku, gdy strony nie są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, jak radca prawny, czy adwokat – Pozwany składa 2 egzemplarze odpowiedzi na pozew bezpośrednio do Sądu, po czym sąd doręcza odpis odpowiedzi na pozew Powodowi.

Rozprawa

Kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu rozprawy, który uzależniony jest m.in. od okręgu, w jakim toczy się postępowanie, czy też od tego, czy zawiera żądanie orzeczenia o winie, czy też nie.

Po wyznaczeniu terminu sąd przesyła stronom zawiadomienie o terminie rozprawy, wzywając je do osobistego stawiennictwa (proszę pamiętać, aby do sądu zabrać dokument tożsamości!).

Sprawa rozwodowa rozpoznawana jest w składzie 3-osobowym: jednego sędziego przewodniczącego i dwóch ławników, a na sali co do zasady obecne są tylko strony, ich pełnomocnicy (o ile zostali wyznaczeni) oraz skład orzekający. Każda ze stron może wskazać po dwie osoby zaufania, które będą mogły uczestniczyć w rozprawie. Sprawy rozwodowe rozpoznawane są przy drzwiach zamkniętych, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że toczą się z wyłączeniem jawności. Oznacza to, że na Sali sądowej poza uprawnionymi osobami, nie będą miały wstępu postronne osoby.

Rozprawa rozpoczyna się wywołaniem sprawy przez protokolanta. Po wywołaniu wszystkie osoby wezwane powinny wejść do sali, bowiem sąd zobowiązany jest sprawdzić, czy wszystkie wezwane osoby stawiły się. W przypadku nie stawienia się na wezwanie sądu, sąd ukarze nieobecnego karą grzywny.

Na pierwszej rozprawie sąd pyta strony, czy widzą jakiekolwiek szanse na uratowanie małżeństwa oraz czy zgadzają się na mediacje, ponadto zadaje kilka pytań dotyczące pożycia pomiędzy stronami, czy też małoletnich dzieci. Proszę pamiętać, iż zarówno w chwili, gdy sąd wchodzi na salę rozpraw, składania zeznań, czy przyrzeczenia oraz ogłoszenia wyroku wszyscy obecni na sali powinni wstać ze swojego miejsca.

Jeżeli strony zgłosiły dowód z zeznań świadków, następuje ich przesłuchanie, które może mieć miejsce zarówno na pierwszej rozprawie, jak i na kolejnych. Co do zasady w pierwszej kolejności przesłuchiwani są świadkowie strony Powodowej, a następnie, Ci zgłoszeni przez Pozwanego. Przepisy postępowania nie przewidują żadnych ograniczeń dotyczących ilości świadków, których może zgłosić strona, jednakże proszę pamiętać, że duża ilość świadków co do zasady powoduje wydłużenie całego postępowania, ale niekiedy jest potrzeba zgłoszenia wielu świadków, szczególnie jeśli wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka.

Strony mogą zadawać pytania świadkom.

Po przesłuchaniu wszystkich zawnioskowanych świadków, sąd przystępuje do przesłuchania stron, rozpoczynając od Powoda.

Po przesłuchaniu stron, sąd zamyka przewód sądowy i ogłasza wyrok. Czasami zdarza się, że sąd odroczy ogłoszenie wyroku na okres do 2 tygodni i jest to zupełnie normalne oraz zgodne z przepisami.

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z wyroku, w terminie 7 dni od jego ogłoszenia możemy wystąpić z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie jego uzasadnienia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, strona ma możliwość zaskarżenia wyroku w drodze apelacji.

Bardzo często moi Klienci pytają również o to, jak długo trwa rozwód, na co niestety nie jestem Państwu w stanie odpowiedzieć, jednakże proszę pamiętać, iż w przypadku wniosku o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie postępowanie może zakończyć się już na jednej rozprawie, nawet w sytuacji, gdy strony mają małoletnie dzieci, pod warunkiem, iż wszelkie kwestie związane z ich utrzymaniem i wychowaniem są przez strony uzgodnione.

Zapraszam do zadawania pytań oraz do lektury kolejnych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *