Ustanowienie władzy rodzicielskiej – krok po kroku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obojgu rodziców przysługuje władza rodzicielska. Oznacza to, że każde z nich może i powinno sprawować opiekę nad dzieckiem, dbać o jego potrzeby i uczestniczyć w jego wychowaniu. Ustanowienie władzy rodzicielskiej wynika z faktu bycia matką lub ojcem biologicznym dziecka, choć może powstać również w wyniku tzw. przysposobienia, czyli adopcji. W niektórych przypadkach władza rodzicielska może zostać ograniczona lub całkowicie zniesiona przez sąd rodzinny.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sytuacja, w której sąd rodzinny podejmuje decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, może mieć miejsce wtedy, gdy sąd uzna, że dobro dziecka jest zagrożone. Może to być spowodowane różnymi okolicznościami, np. tym, że jedno z rodziców zaniedbuje dziecko albo podejmowane przez niego działania mogą stanowić dla dziecka zagrożenie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać na wskazaniu rodzicowi lub rodzicom konkretnego sposobu postępowania. Chodzić tu może np. o podjęcie określonego rodzaju terapii czy skorzystanie z pomocy wskazanych instytucji. Innym rodzajem ograniczenia władzy rodzicielskiej może być zakazanie rodzicom lub rodzicowi podejmowania określonych działań.  Może to być np. zakaz zmiany miejsca pobytu dziecka bez zgody sądu.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje małżonków. Ważne decyzje dotyczące dziecka powinni oni podejmować wspólnie, uzgadniając ze sobą najważniejsze kwestie. Zdarza się jednak, że wskutek konfliktu, np. związanego z rozwodem, dochodzi do braku porozumienia między małżonkami. W takiej sytuacji jedno z rodziców może uznać, że w interesie dziecka leży ograniczenie wpływu drugiego rodzica na podejmowane decyzje i działania. W takim przypadku możliwe jest wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.

Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu rodzinnego. Powinien zawierać jasno przedstawione powody, dla których zdaniem wnioskodawcy drugi rodzic powinien zostać pozbawiony pełni praw rodzicielskich. Sąd w prowadzonym postępowaniu będzie dążył do ustalenia, czy przedstawione przyczyny są istotne dla dobra dziecka i czy znajdują swoje potwierdzenie w materiale dowodowym.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy ustały powody, dla których władza rodzicielska została ograniczona, osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek o jej przywrócenie. Także i wówczas sąd zbada stan faktyczny i podejmie decyzję, która jego zdaniem najlepiej będzie służyła interesom dziecka.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy nasza władza rodzicielska została ograniczona lub jesteśmy przekonani, że powinniśmy dążyć do jej ograniczenia dla drugiego z rodziców, najkorzystniejszym sposobem postępowania będzie skorzystanie z usług adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Nie tylko pomoże on nam w przygotowaniu niezbędnych pism, ale również pomoże w spójnym przedstawieniu naszej argumentacji i zgromadzonych dowodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *